Prawo do odstąpienia od umowy

 
Firma Handlowa ROL – GAW                                                                                      
76-251 Kobylnica
Ul. Kasztanowa 34 
Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży

 
 
Ja, ....................................................., niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (podać nazwę, ilość oraz cenę) ...............................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

 
 
Imię i nazwisko Klienta: ........................................................................................................
Adres Klienta: .......................................................................................................................
Data odbioru Zamówienia przez Klienta: .................................................................................
Nr Zamówienia: ....................................................................................................................


 
Wybrana forma zwrotu pieniędzy*:
Rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność przez Klienta
Rachunek bankowy nr ...........................................................................................................
w przypadku gdy Klient wybrał opcję płatności za pobraniem.

 

*właściwie podkreślić
 Prosimy o dołączenie dowodu zakupu do formularza odstąpienia od umowy sprzedaży
 
 


                ……………………………….
Data i podpis Klienta